Kontakty

Názov  združenia:

Spolok vinárov svätého Urbana vo Svätom Petre –

Szent Orbán Borosgazdák Társulása Szentpéteren“

Adresa sídla: Hlavná ul. č. 2, 946 57  Svätý Peter

IČO: 42124689

Bankové spojenie, číslo účtu: SLSP a.s., č.ú. : 0213233318/0900 

Zastúpená predsedom združenia: Lengyel Ladislav, Rozmarínová ul.  č. 20A,

946 57  Svätý Peter

e-mail: lengyel.ladislav@gmail.com

e-mail: info@spolokvinarov.sk

e-mail: badi.zilak@spolokvinarov.sk

Tel.: 0908 142 599

Predseda správnej rady OZ: Viliam Zsidek, Malá ul. č. 54, 946 57  Svätý Peter

Tel.: 035/7685198, mobil 0905 650 143


Ing. Terézia Horváthová

Prednostka OcÚ Svätý Peter, Hlavná ul. č. 2, tel. spojenie: 035/7685600,

mobil: 0905 450 898

e-mail: prednosta@svatypeter.eu22

Aktuálne informácie nájdete aj na našej Facebook stránke