Úvod

STANOVY  OBČIANSKEHO  ZDRUŽENIA

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 Článok 1

Základné ustanovenia

  1. Občianske združenie má názov :

Spolok vinárov svätého Urbana vo Svätom Petre  -

 Szent Orbán Borosgazdák   Társulása Szentpéteren“.

  1. Sídlom združenia je : Hlavná 2, Svätý Peter, 946 57
  1. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb, ktoré svojimi aktivitami realizuje ciele združenia.

      4.   Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

       5.   Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami  

      sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a v zahraničí.

Článok 2

Cieľ a činnosť

        1.         Cieľom združenia je aktívne sa podieľať v Hurbanovskom vinohradníckom rajóne, najmä so zameraním na:

-         rozvoj vinohradníctva a vinárstva,

-         zachovanie a rozvíjanie miestnych vinohradníckych tradícií,

-         organizovanie súťaži, odborných seminárov a prednášok,

-         rozvoj regiónu v spojení s cestovným ruchom a ďalšími aktivitami, ktoré prispievajú k všeobecnému rozvoju,

-         prezentácia regiónu na výstavách a veľtrhoch,

-         organizovanie výstav a kultúrno-spoločenských podujatí v súvislosti s propagáciou regiónu,

-         reklamnú činnosť v súvislosti s propagáciou Hurbanovského vinohradníckeho rajónu,

-         prieskumy a analýzy v spojení s cieľom činnosti,

-         tvorbu koncepcii a plánov regionálneho rozvoja v súvislosti s cieľom činnosti združenia,

-         organizovanie a poskytovanie vzdelávania, poradenstva a metodickej pomoci v cestovnom ruchu , vinohradníctve a vinárstve a regionálnom rozvoji,

-         presadzovanie zásad ochrany a tvorby životného prostredia pre zachovanie tradičnej južno-slovenskej vidieckej krajiny,

-         rozvoj a ochrana duchovných hodnôt v súvislosti s cieľom činnosti združenia,

-         spolupráca pri tvorbe a zavádzaní certifikovania poskytovaných služieb podľa osobitných pravidiel,

-         medzi regionálna a zahraničná spolupráca.

2.         Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

- spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie

                a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít            obdobného zamerania,

              - v zaujme uskutočnenia svojich cieľov Združenie uzatvára zmluvy o súčinnosti                                 v zmysle § 16 zákona č. 83/1990 Zb.

Článok 3

Členstvo

1.      Riadnym členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia s bydliskom, sídlom, prevádzkou alebo vlastníctvom nehnuteľnosti v katastri obce Svätý Peter. 

2.      Mimoriadnym členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia, ktoré majú záujem podieľať sa na činnosti združenia, ale nemá bydlisko ani sídlo v katastri obce Svätý Peter. 

3.      Čestným členom združenia sa stáva osoba, ktorá sa výrazným pričinením zasadila o dosiahnutie cieľov združenia uvedené v článku 2 stanov občianskeho zduženia. 

4.      O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky správna rada.

5.      Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

6.      Členstvo zaniká:

      a)  vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo              združenia správnej rade,

            b)  vylúčením   - členstvo zaniká dňom rozhodnutia správnej rady o vylúčení,

            c)  úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

            d)  zánikom združenia.

Článok 4

Práva a povinnosti členov

  1. Člen má právo:

a)  zúčastňovať sa členskej schôdze a hlasovať na nej

b)  zúčastňovať sa na činnosti združenia

            c)  voliť a byť volený do orgánov združenia

            d)  predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia

            e)  byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách

  1. Člen má tieto povinnosti:

a)  dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a stanovy združenia,

            b)  plniť uznesenia orgánov združenia

b)      aktívne sa podieľať na činnosti združenia

Článok 5

Orgány združenia

      Orgánmi združenia sú:

            a)   Valné zhromaždenie,

            b)   Správna rada,

            c)   Predseda združenia,

            d)   Revízor .

Článok 6

Valné zhromaždenie

1.      Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia,

 2.   Valné zhromaždenie:

       a)  schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia,

       b)  volí a odvoláva správnu radu,

       c)  volí a odvoláva revízora,

       d)  schvaľuje výročnú správu o hospodárení,

       e)  schvaľuje plán činnosti, rozpočet,

       f)  rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia,

       g)  rozhoduje o zrušení združenia,

3.  Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Správna rada zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 20% členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenie valného zhromaždenia je zásadne verejné a je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie valného zhromaždenia

o personálnych otázkach môže byť tajné.

Článok 7

Správna rada

1.  Správna rada je najvyšším výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

2.  Správna rada má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je 3 roky. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda správnej rady.

Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade

rovnosti hlasov rozhoduje predseda združenia ak nie je prítomný predseda združenia, hlas predsedu správnej rady.

3. Správna rada najmä:

     a)  volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu združenia nadpolovičnou väčšinou    hlasov,

     b)  zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,

     c)  vypracováva plán činnosti združenia, 

     d)  správu o činnosti združenia,

     e)   návrh rozpočtu združenia,

     f)  správu o hospodárení združenia,

     g)  rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,

     h)  rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch 

          mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,

i)   ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

Článok 8

Predseda združenia

1.  Štatutárnym orgánom združenia je predseda združenia, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním poverený člen správnej rady. Je volený na dobu 3 rokov,

2.  Funkcia, predseda združenia môže byť platená ak tak rozhodne správna rada,

3.  Predseda združenia zvoláva a riadi zasadnutia valného zhromaždenia a správnej rady.

Článok 9

Revízor

1.  Revízor je najvyšším kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

2.  Funkcia revízora je nezlučiteľné s členstvom v správnej rade a predsedom združenia.

3.  Revízor :

     a)  kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje jej riešenia na ich odstránenie,

     b)  kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku,

     c)  sa zúčastňuje na zasadnutiach správnej rady.

Článok 10

Hospodárenie združenia

1.  Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2.  Zdrojmi majetku sú:

          -  dobrovoľné členské príspevky

          -  dary od fyzických a právnických osôb

          -  dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia

          -  dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií

          -  príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia

          -  reklamná a propagačná činnosť

          -  dedičstvo

3.  Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá  

     revízor.

4.  Všetky získané finančné prostriedky , ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako celku.

5.  Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.

6.  Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce 

     obdobie.

Článok 11

Zánik združenia

1.  Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku  

     rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov.

2.  Ak zaniká združenie rozpustením, správna rada ustanoví likvidátora.

3.  Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi, alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

1.  Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

2.  Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. 

3.  Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. 

     o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných                 právnych predpisov.

Vo Svätom Petre dňa : 20.01.2010

Vyhotovil: Ondrej Žilák

Aktuálne informácie nájdete aj na našej Facebook stránke