Úvod

Zápisnica

zo zasadnutia Správnej rady občianskeho združenia „Svätý Urban vo Svätom Petre“

Dňa 15. júla 2009

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny.

Program:

1. Voľba predsedu občianskeho združenie

2. Voľba predsedu správnej rady

- voľba podpredsedu správnej rady

   - voľba tajomníka správnej rady

   - voľba odborného garanta

    - voľba finančného garanta

3. Vypracovanie plánu činnosti a zasadnutí správnej rady

1.

Za predsedu občianskeho združenia bol navrhnutý prípravným výborom pán Viliam Zsidek. Pán Zsidek sa poďakoval za dôveru prítomným členom, ale z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti odmietol túto funkciu a následne navrhol pána Ladislava Lengyela. Hlasovanie bolo verejné, jednohlasne prijaté.

Uznesenie č. 1/SR/09

Správna rada

Volí za predsedu OZ Ladislava Lengyela.

2.

Vedenia zasadnutia správnej rady sa ujal pán Lengyel a nasledovali voľby:

Predseda SR: Zsidek Viliam – jednohlasne schválený

Uznesenie č. 2/SR/09

Správna rada volí za predsedu správnej rady Viliama Zsideka.

Podpredseda SR: Ing. Jozef Jobbágy – jednohlasne schválený

Uznesenie č. 3/SR/09

Správna rada volí za podpredsedu správnej rady Ing. Jozefa Jobbágya.

Tajomníci SR: Ondrej Žilák a Juraj Miško.

Uznesenie č. 4/SR/09

Správna rada volí za tajomníkov Ondreja Žiláka a Juraja Miška.

Odborní garanti SR: Ondrej Huľuk a MUDr. Juraj Pecena.

Uznesenie č. 5/SR/09

Správna rada volí za odborných garantov Ondreja Huľuka a MUDr. Juraja Pecenu.

Finanční garanti SR: Ing. Juraj Kováč, Imrich Molnár a Ing. Terézia Horváthová.

Uznesenie č. 6/SR/09

Správna rada volí za finančných garantov Ing. Juraja Kováča, Imricha Molnára a Ing. Teréziu Horváthovú.

Ďaľšími členmi SR sú: Jozef Füle, Michal Tomášik, Mikuláš Oláh a Ľudovít Molnár.

3.

Zaregistrovanie občianskeho združenia „Svätý Urban vo Svätom Petre“ na Štatistickom úrade v Nitre ukladá SR podpredsedovi Ing. Jozefovi Jobbágovi – jednohlasne schválené.

Uznesenie č. 7/SR/09

Správna rada ukladá zaregistrovať združenie na Štatistickom úrade.

Termín: ihneď                                                                         Zodpovedný: podpredseda SR

Preklad stanov občianskeho združenia do jazyka maďarského správna rada navrhuje MUDr. Juraja Pecenu a Viliama Zsideka.

Uznesenie č. 8/SR/09

Správna rada ukladá preložiť stanovy do maďarského jazyka.

Termín: do 30.09. 2009                                  Zodpovední: MUDr. Juraj Pecena a Viliam Zsidek

Správna rada navrhuje, aby bol vypracovaný štatút súťaže vín a poveruje, aby sa na príprave podieľali odborný garanti.

Uznesenie č. 9/SR/09

Správna rada ukladá vypracovať štatút súťaže vín.

Termín: do 30.09.2009                                   Zodpovední: MUDr. Juraj Pecena a Ondrej Huľuk

Správna rada sa zhodla, aby bola vytvorená internetová stránka OZ, z dôvodu propagácie svojej činnosti.

Správna rada navrhla, aby sa s touto problematikou zaoberal Ondrej Žilák.

Uznesenie č. 10/SR/09

Správna rada ukladá vytvoriť internetovú stránku OZ.

Termín: 30.09.2009                                                                            Zodpovedný: Ondrej Žilák

Správna rada navrhuje vypracovať návrh znaku OZ.

Uznesenie č. 11/SR/09

Správna rada ukladá predložiť návrh znaku OZ.

Termín: do 30.09.2009                                   Zodpovední: Jozef Füle, Michal Tomášik,                                                                                           Mikuláš Oláh a Ľudovít Molnár.

Správna rada navrhuje založiť účet vo finančnej inštitúcii a určiť podpisové vzory.

Uznesenie č. 12/SR/09

Správna rada ukladá založiť účet v banke.

Termín: 30.09.2009                                                                Zodpovedný: predseda združenia

Správna rada navrhuje, aby sa ešte v tomto roku naplánovalo riadne zasadnutie členskej schôdze OZ. Termín sa upresní na najbližšom zasadnutí správnej rady. Pozvánky na zasadnutie členskej schôdze zabezpečí Ing. Terézia Horváthová. Pozvánky poslať pre všetkých účastníkov, ktorí sa zúčastňujú súťaže vín a tak isto aj pre tých, ktorí majú nehnuteľnosti v k.ú. Svätý Peter.

Navrhujeme najbližšie zasadnutie správnej rady na začiatok mesiaca október 2009.

Zapísala: Ing. Terézia Horváthová                                                                           

                                                                                                            Viliam Zsidek

                                                                                                      predseda správnej rady

ďalším bodom valného zhromaždenia v súvislosti so stanovami občianskeho združenia bola voľba revízora. Za revízora bol navrhnutý Mgr. Peter Hengerič, ktorý bol jednohlasne zvolený.

Aktuálne informácie nájdete aj na našej Facebook stránke